Velký rybník (u Kutné Hory, na Vrchlici), dříve Dolní královský rybník je rybník v Středočeském kraji, v okrese Kutná Hora. Nachází se asi 1,9 kilometru severovýchodně vzdušnou čarou od centra Malešova (rybník leží na katastrálním území tohoto městyse), asi 1,4 kilometru západně od Poličan a asi 1,3 km jižně od vesnice Bylany. Od centra Kutné Hory je rybník vzdálen asi 3,5 kilometru jihozápadně vzdušnou čarou (asi 6 kilometrů po silnici přes Bylany k severozápadnímu břehu nebo rovněž asi 6 km přes Poličany k jižnímu břehu). V současnosti významný rekreační rybník.

Historie

Vodní nádrž přibližně v místech dnešního rybníka existovala již ve středověku.

Toto středověké vodní dílo sloužilo pro potřeby tehdejších slavných kutnohorských stříbrných dolů, které byly největší a nejhlubší v Evropě. Voda byla potřeba v hutích (k úpravě rudy a k pohonu měchů) a sloužila také k pohonu vodních kol, jež se (vedle koňských žentourů) používaly k odvodňování hlubokých dolů. Rybník se jmenoval Dolní královský rybník (Horní královský rybník se rozkládal výše po proudu Vrchlice, v místě které je dnes zatopeno vodami přehrady Vrchlice).

O obnovu rybníka v současné podobě se zasloužila Společnost kutnohorských mlynářů, tzv. Obickorybniční společnost. Rybník měl zadržovat a vhodně regulovat přítok vody na četné mlýny od hráze až po Kutnou Horu, ale sloužil i jiným průmyslovým podnikům v Kutné Hoře, zejména cukrovarům.

V důsledku stavby nového Velkého rybníka zanikly dva mlýny: Obický a Stračovský. Původně byl proto nazván Obický rybník, ale tento název se neujal. Rybník byl dokončen roku 1850.

  Velký rybník:

Rozloha rybníku je 7,3 hektarů, celkový objem činí 299 tis. m³, retenční objem je 48 tis. m³.[4] Leží v nadmořské výšce přibližně 289 metrů. Rybník je napájen říčkou Vrchlicí, která do rybníka směřuje od západu z nedaleké vodní nádrže Vrchlice. Krátce před ústím do rybníka však říčka vytváří poměrně velký oblouk, takže do rybníka vtéká sice u západního cípu rybníku, ale od jihu. Rybník má ještě jeden malý, bezejmenný přítok, který vede ze dvou za sebou položených malých rybníčků u Malešova a do rybníka ústí v cípu rybníka na rozhraní jižního a východního břehu.

Odtoky z rybníka jsou dva: u západního a východního okraje hráze. Jen asi 50 metrů pod hrází se oba odtoky opět spojují a Vrchlice nejprve krátce teče přibližně severním směrem, poté se však stáčí a až do Kutné Hory teče nejprve zhruba východním a poté severovýchodním směrem (s četnými zákrutami, protože Vrchlice si zde proráží cestu často tvrdými horninami).

Podle celkového objemu zadržované vody jde s velkým odstupem o největší rybník na Vrchlicí. Podle rozlohy je až třetí, rozdíly v rozloze mezi Svěceným rybníkem (8,1 ha, celkový objem 170 tis. m³), Hamerským rybníkem (7,5 ha) a Velkým rybníkem jsou však poměrně malé.

Velký rybník má dosti nepravidelný tvar: zhruba ho lze popsat jako trojúhelník, jeho strany jsou však prohnuty dovnitř, přičemž vrcholy trojúhelníka jsou na západě, východě a severoseverovýchodě. Délka rybníka od západního k východnímu cípu je přibližně 550 metrů, od východního cípu k severu (k hrázi) je to zhruba 400 metrů a od západního cípu k hrázi asi 660 metrů.

Od západního cípu směrem k východu je rybník v délce asi 250 metrů velmi úzký (30 až 60 metrů), poté se výrazně rozšiřuje na zhruba 200 metrů, směrem k hrázi se opět zužuje na asi 90 až 60 metrů).

Hráz je na severní (resp. severovýchodní) straně a od západu k východu má délku 90 metrů. Hráz rybníka je zemního typu, na rybník je velmi mohutná a zejména vysoká, výška hráze je 16 metrů. Proto se někdy uvádí, že jde o jednu z prvních přehrad.

Přímo pod hrází je ústí kamenné hrázní štoly. K regulaci hladiny vody však v současnosti slouží dva volné horní přepady (po obou stranách hráze) s propustností 102 m³/s, přičemž stoletá voda na hlásném profilu pod vodním díle Vrchlice (asi 500 metrů nad rybníkem) je 46,1 m³/s. Do přepadů, vyrubaných ve skále, bylo původně možné umístit prkenné nástavby, které umožňovaly zvýšit hladinu rybníka až o několik desítek centimetrů. Pod přepadem na západní straně vzniká při dostatečném průtoku menší vodopád tekoucí do jezírka, přepad na východní straně teče kamenitým korytem, též s malým vodopádem.