Dle platného Trestního zákano má rybářská stráž statut veřejného činitele a pytláctví je trestný čin !

Vybraná paragrafová znění zákona 99/2004 Sb. ze dne 5. prosince 1963 o rybářství.
§ 19
(1) Rybářská stráž je oprávněna
a) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby a jiné vodní živočichy v rybnících nebo rybářských revírech, jsou k tomu oprávněny (§ 11), zadržovat osoby přistižené při neoprávněném lovení ryb nebo jiných vodních živočichů a zjišťovat jejich totožnost. V takových případech je oprávněna zastavit a prohlížet v bezprostřední blízkosti rybníků a rybářských revírů dopravní prostředky a obsah přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabyté ryby nebo jiné vodní živočichy, odebrat přistiženým osobám rybářské nářadí a úlovky a vykázat je z rybářských revírů nebo od rybníků, a nelze-li zjistit jejich totožnost, předvést je orgánům Policie České republiky. Přistižené osoby jsou povinny uposlechnout. Odebrané rybářské nářadí odevzdá rybářská stráž neprodleně orgánům Policie České republiky,
b) dozírat na řádné provádění lovu ryb a jiných vodních živočichů a prohlížet osobám lovícím ryby a jiné živočichy rybářské nářadí a úlovky i obsah rybářských lodí a nádrží na ryby,
c) sledovat z hlediska ochrany rybářství užívání a čistotu vod a zjišťovat zdroje znečištění vody,
d) dozírat, zda se neužívá jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení způsobem, který odporuje předpisům a opatřením na ochranu rybářství,
e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,
f) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního předpisu,1)
g) osobám oprávněným k výkonu rybářského práva zadržovat povolenky k rybolovu za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona.
(2) Zjistí-li rybářská stráž závady, oznámí je podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli rybníků nebo rybářských revírů, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
(3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech nejsou neoprávněně nabyté ryby nebo jiní vodní živočichové.
§ 19a
  Rybářská stráž je při své činnosti povinna
a) prokázat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak,
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou rybářství v rybnících a rybářských revírech,
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli rybníků nebo rybářských revírů, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
§ 19b
(1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc rybářské stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen “poškozený”). Stát se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.
(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků.
(3) Stát odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.
(4) Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou rybářské stráži.
(5) Stát odpovídá obdobně podle odstavců 2 a 3 též za škodu způsobenou rybářské stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů.
(6) Stát odpovídá i za škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
(7) Náhradu škody poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rybářskou stráž ustanovil, a to z prostředků státu.